VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘIJATÉ DĚTI:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

                   199902

                   199903

                   199907

                   199911

                   199912

                   199913

                   199915

NEPŘIJATÉ DĚTI:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 

                   199904

                   199906

                   199909

RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ SI MOHOU ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VYZVEDNOUT V MATEŘSKÉ ŠKOLE DENNĚ OD 6:30 DO 16:30 HODIN. NEPŘIJATÝM BUDE ZASLÁNO POŠTOU.


PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ponděli - pátek : 6:30 - 16:30 hodin


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vydávání přihlášek (pro ty, kteří nevyužijí možnost elektronického předzápisu) 25. 4. 2019 

od 13:00 do 16:30 hodin,

 

Zápis – odevzdání přihlášek 14. 5. a 15. 5. 2019 od 13:00 do 16:30 hodin

 

Vážení rodiče,
 pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. 

 Ten bude přístupný od 10. 4. do 13. 5. 2019
 Stačí kliknout na odkaz níže a předzapsat se do naší MŠ:

 https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-naberanku-tocna

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout 
(tisk vyplněné žádosti a evidenčního listu dítěte, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutými dokumenty, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.


JAK NA PŘEDZÁPIS

/album/fotogalerie-info-tabule/elektro-predzapis-letak-pro-rodice-jpg/

—————

—————


CO S SEBOU K ZÁPISU

Co potřebujete k zápisu

 
- vyplněné formuláře : žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte
 
 
- rodný list dítěte  
 
 
- doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce nebo potvrzení registru obyvatel - pokud se pobyt dítěte liší od zák. zástupce)
 
Pokud nemáte trvalý pobyt na území MČ Praha 12, je nutno přinést k nahlédnutí nájemní smlouvu, podnájemní, kupní nebo předkupní smlouvu na byt nacházející se na území MČ Praha 12

 

 

 

 

 


Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

V souladu s § 34a školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

 

V případě, že žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 převýší kapacitní možnosti MŠ, budou děti přijímány na základě kritérií, ve kterých jsou zohledněna tato hlediska:

 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 12, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2019 pěti let, k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 12, které do 31.8.2019 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 12, které do 31.8.2019 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazeného podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo MČ Praha 12, které do 31.8.2019 dosáhne pěti let věku a pro které je účast na předškolním vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky, povinná, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo MČ Praha 12, které do 31.8.2019 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

 

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo MČ Praha 12, které do 31.8.2019 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

případně

 

  1. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 12, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2019, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

  1. Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo MČ Praha 12, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2019, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium a dojde mezi nimi ke shodě v datu narození, bude mezi uchazeči se stejným datem narození provedeno losování. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

 

Počet volných míst v mateřských školách pro školní rok 2019/2020 podle stavu k 1.4.2019: MŠ Urbánkova 3374 – 32 míst, MŠ Pertoldova 3373 – 15 míst, MŠ K Výboru 8 – 6 míst.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy na návrh vedoucího pracovníka příslušné mateřské školy.

 

 

 

Mgr. Jiří Soukup

ředitel školy


VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VÝŠE ÚPLATY

Provozní doba: pondělí - pátek od 6:30 do 16:30

Příspěvek rodičů na neinvestiční výdaje MŠ

při celodenní docházce

700,- Kč měsíčně

poslední ročník MŠ

bezúplatně

děti s OŠD

                bezúplatně

 

 

Stravné

celodenní stravné

 40,-kČ

celodenní stravné

dítěte, které během školního roku dosáhne 7 let

 42,- kČ

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zprávu naleznete na stránkách ZŠ a MŠ Na Beránku: www.pertoldova.webzdarma.cz


ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

se sídlem Praha 4 – Modřany, Pertoldova 3373/51

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

mateřské školy, K Výboru 8, Praha 4

 

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v základní škole a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 pro mateřskou školu, K Výboru 8, Praha 4 a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí
s pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími normami (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, apod.).

 

Předškolní výchova:

Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady pro jejich pozdější vzdělávání.

 

Mateřská škola:

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Od 1. 7. 2005 je MŠ součástí Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4.

MŠ spolupracuje s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci dítěte a dalšími občany s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení MŠ, rodiny a veřejnosti.

 

Třída mateřské školy:

Třída MŠ se naplňuje do 24 dětí smyslově, duševně a tělesně zdravých starších 3 let. Zařazování ostatních dětí se řídí § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Výjimku z počtu dětí ve třídě na 25 dětí schvaluje zřizovatel.

 

Přijímání dětí:

Zřizovatel stanoví dobu zápisu pro následující školní rok. Oznámení o místě a termínu zápisu s charakteristikou MŠ zveřejní zástupkyně pro MŠ způsobem
v místě obvyklým. Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zpravidla k začátku školního roku.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, že počet přihlášených dětí převyšuje počet volných míst:

Aktualizovaná kritéria naleznete na webových stránkách mateřské školy - www.ms-tocna.webnode.cz

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky (kapacita) školy.

Dítě je do MŠ přijato na zkušební dobu 3 měsíců. V průběhu této zkušební doby může vedení ukončit docházku dítěte do zařízení na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. Zkušební doba docházky dítěte do MŠ slouží k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ.

MŠ ve spolupráci se zákonnými zástupci vytváří vhodné podmínky pro adaptaci dětí na pobyt v MŠ, vždy s ohledem na individuální potřeby jednotlivých dětí. Rodič může využít adaptační doby a může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky školy (vždy po domluvě s učitelkou), a pak vždy zodpovídá sám za své dítě

Zařazení dětí s odkladem školní docházky je možné jen po předložení Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky.

 

Ukončení docházky do mateřské školy:

Vedení MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Vedení MŠ přihlédne při ukončení docházky dítěte do MŠ vždy k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte.

 

Ukončení docházky dítěte do MŠ ze strany rodičů je možné ze závažných důvodů kdykoliv během školního roku s tím, že rodiče oznámí tuto skutečnost vedení MŠ v dostatečném časovém předstihu (alespoň 2 týdny před předpokládaným ukončením docházky).

 

Obsah předškolního vzdělávání:

Předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu Hrajeme si od jara do zimy, který je zpracován podle podmínek školy a
v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

ŠVP PV je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách.

Ve školním roce zpracováváme třídní program, který vychází ze školního programu.

Rodiče mohou na vyžádání do třídního programu nahlížet.

Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.

Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Rozhodnutí o odkladu školní docházky jsou rodiče povinni odevzdat do mateřské školy nejpozději do konce toho školního roku, po němž by dítě mělo začít povinnou školní docházku.

Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence sociálně patologických jevů, chráníme děti před diskriminací) a environmentální výchovy.

Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum).  Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (výuka anglického jazyka, zájmové kroužky). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. Škola spolupracuje
s psychologem a základními školami v okolí.

 

 Organizace předškolního vzdělávání:

 

Provoz mateřské školy:

Provoz MŠ je od pondělí do pátku od 6,30 do 16,30 hodin.

Je přerušen pouze v době hlavních prázdnin. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznamuje vedení školy rodičům s dostatečným předstihem. V době uzavření MŠ v červenci a srpnu zajišťují provoz po dohodě se zřizovatelem náhradní mateřské školy.

Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8,30 hodin. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.

Po obědě je možné vyzvednout si dítě v době od 12,30 do 13,00 hodin. Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce oznámit, pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit ústně, e-mailem nebo telefonicky. Zákonný zástupce musí také stejným způsobem předem nahlásit příchod nebo odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem.

Zákonní zástupci vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu) a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, nepoškozená (ne pantofle). Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.

Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, v přihrádce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -14ºC, dešti, mlze a při silném slunečním záření ven nechodíme.

Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí.

 

Režim dne v mateřské škole (orientační rozdělení činností)

Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí

s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí

 

 

   6,30 - 8,30

příchod dětí, hry a činnosti dle vlastního výběru 

   8,30 - 9,00

cvičení a pohybové hry

   9,00 - 9,20

dopolední svačina, k dispozici od 8,45 dle činnosti

   9,20 -10,00

komunitní kruhy, řízená práce ve skupinách, výchovné činnosti zaměřené na plnění týdenních plánů

10,00 - 12,00

pobyt venku

12,00 - 12,30

hygiena, oběd

12,30 - 13,00

odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek

13,00 - 14,30

četba nebo poslech pohádek, odpočinek

14,30 - 15,00

vstávání, hygiena, odpolední svačina

15,00 - 16,30

individuální zapojení do odpoledních činností, volné hry dle počasí pobyt a hry venku, odchody dětí domů

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, tedy ani za děti se školním odkladem.

Výši úplaty stanovuje ředitel školy podle pravidel stanovených zákonem vnitřním předpisem, vydaným do 30. 6. vždy na další školní rok.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok:

od 1. září do 31. srpna.

Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Může být hrazena bezhotovostně (trvalým příkazem) nebo složenkou, kterou rodič obdrží v MŠ vždy v příslušném měsíci.

O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

 

Stravování dětí v mateřské škole:

Stravování dětí v MŠ se řídí Vyhláškou č. 48/1993 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a Komentářem k novele č. 313/1997 Sb.

Školním stravováním se rozumí společné stravování dětí a pracovníků MŠ. Školní stravování zabezpečuje školní jídelna. Vedoucí ŠJ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančních normativ na nákup potravin.

Při přípravě pokrmů v jídelně se postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování.

Pro děti v MŠ připravuje denně jídelna 1 hlavní a 2 doplňková jídla (dopolední a odpolední svačina a oběd) a zajišťuje odpovídající pitný režim.

Plná cena jedné porce jídla se určuje kalkulací z nákladů na potraviny ve výši finančního normativu z ostatních věcných nákladů a ze mzdových nákladů.

 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí v mateřské škole:

Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena, rodiče si při příchodu zazvoní.

Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do třídy osobně. Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců – souhlas obou zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu).

Zákonní zástupci mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, nevolnost, přetrvávající rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu. Při náhlém onemocnění dítěte jsou zákonní zástupci informováni telefonicky, v případě úrazu je zákonný zástupce neprodleně informován a dítě je pak podle jeho rozhodnutí ošetřeno lékařem v doprovodu zaměstnance školy nebo přímo zákonného zástupce.

Definování školního úrazu:

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, je to doba od předání dítěte učitelce až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě učitelkou. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečněných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi učitelky a to od převzetí dětí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby.

Učitelka odpovídá při pobytu dětí mimo území MŠ za bezpečnost nejvíce 20 dětí.

Ředitel školy určí při vyšším počtu dětí, specifických činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťujícím bezpečnost dětí.

Pokud není stanoveno jinak, řídí se pracovníci MŠ v péči o zdraví a bezpečnost dětí obecně závaznými platnými předpisy.

V MŠ platí ve všech prostorách zákaz kouření.

 

 

Zacházení s majetkem:

Učitelky a zaměstnanci vedou děti k šetrnému zacházení s hračkami a ostatním majetkem školy. V případě úmyslného poškození nebo zničení majetku bude projednán se zákonnými zástupci dítěte způsob opravy či adekvátní náhrady škody v co nejkratším termínu.

Veškeré věci, které zůstávají dítěti v mateřské škole, musí být podepsané.

Učitelky neodpovídají za ztrátu nebo poškození hračky, kterou si dítě přinese
z domova.

 

 

Práva rodičů:

Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.

Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce ve škole.

Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí.

Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělání jejich dětí.

Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí.

Rodiče mají právo požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.

Rodiče mají právo zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole.

 

 

Povinnosti rodičů:

Rodiče jsou povinni zajistit řádnou docházku do mateřské školy.

Rodiče jsou povinni předávat dítě osobně pedagogickým pracovníkům

Rodiče jsou povinni v daných termínech platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

Pokud neuhradí částku so 15. příslušného měsíce, bude dítě do doby zaplacení dlužné částky z docházky vyřazeno. (podle zákona č. 561/2004sb. školského zákona, paragraf 35, odstavec d). Při opakovaném neplnění této povinnosti bude se zákonným zástupcem zahájeno řízení o vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.

     Rodiče jsou povinni na vyzvání vedoucí učitelky školy osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Rodiče jsou povinni oznamovat a aktualizovat údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a adresu trvalého pobytu dítěte. Dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonní spojení zákonného zástupce dítěte.

 

Telefonní kontakt:

Omlouvání dětí:       241 910 508

                                  603 597 465

 

E-mailová adresa: mstocna@volny.cz

 

Internetové stránky: ms-tocna.eu

 

Školní řád nabývá účinnosti dne 17.5.2010

 

                                                                      PaedDr.Vladimír Cícha

                                                                                     Ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 


Kontakt

Mateřská školka Točná

K výboru 8 Praha 412, 14300

241 910 508


Tvorba webů zdarma

 

 


Katalog autopůjčoven v ČR, Připojení k internetu, Autopůjčovny, Osobní a nákladní doprava v ČR, Auta s rukou,